วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

จังหวัดพิษณุโลกเร่งจัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจพิษณุโลก” เปิดตัวเว็บไซด์ www.bicp.biz

นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการของจังหวัดพิษณุโลก ตามสาขาการผลิตที่สำคัญต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการเงินการธนาคาร ภาคอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ผลิต OTOP เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ภายใต้ชื่อ ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจพิษณุโลก : www.bicp.biz”

โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนและจัดการข้อมูล กิจการ สินค้าและบริการผ่านระบบที่เตรียมไว้ให้ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลธุรกิจในจังหวัดพิษณุโลกได้โดยง่าย รวมทั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำการค้า การลงทุนแก่นักธุรกิจที่สนใจจะประกอบธุรกิจในจังหวัดพิษณุโลก


นายยงยศ เมฆอรุณ กล่าวในตอนท้ายว่า ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจพิษณุโลก : www.bicp.biz” จะบริหารจัดการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน อาทิ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซด์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคธุรกิจของจังหวัด รวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกแหล่งที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

มหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน

การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน


งาน “มหกรรมสินค้านานาชาติ” วันที่ 9 - 18 กันยายน 2554
สถานที่ ณ ตลาดสี่แยกอินโดจีน อำเภอมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนอง วิสัยทัศน์ : กลุ่มจังหวัด “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน”

วิสัยทัศน์ : จังหวัด “เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน”

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในระดับจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกกิจกรรม

1 .การแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน 536 คูหา
- จำนวนพื้นที่รวม 6,000 – 8,000 ตารางเมตร
- การจัดแบ่งพื้นที่ (จำนวนคูหาแต่ละโซนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

- โซน 1 ตลาดสินค้านานาชาติ ต่างประเทศ จำนวน 69 คูหา

- โซน 2 ตลาดนัก SHOP 114 คูหา - โรงเกลือ - กิมหยง - ริมเมย - แม่สอด ท่าขี้เหล็ก - แม่สาย
- โซน 3 Factory Outlet จำนวน 98 คูหา
- โซน 4 ตลาด SMEs 4 ภาค จำนวน 135 คูหา
- โซน 5 Food Center จำนวน 120 คูหากำหนดการ
- พิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. ณ เวที งานมหกรรมสินค้านานาชาติ
- ประธานพิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

- ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเอกชน ท้องถิ่น ฯลฯ

- กิจกรรม ภายในงาน : การแสดง / แฟชั่นโชว์ / Presenter / Promotion ฯลฯ


ค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าฯ ฟรี

วันที่ 9 - 18 กันยายน 2554 และอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าต่อได้ 3 เดือน โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ รายละเอียดโปรดติดต่อสอบถามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก โทร 0-55242-909,055-252-051 โทรสาร 0-55243-033 E-mail : pl_ops@moc.go.th, pl_moc@hotmail.com , www.moc.go.th/phitsanulok


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า / เลือกซื้อสินค้าหลากหลายในงาน “มหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน” วันที่ 9 – 18 กันยายน 2554 ณ ตลาดสี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก


จัดโดย : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปรายงานราคาสินค้าเกษตร 29 มีนาคม 2554 (เพิ่มเติม)

บริษัท โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.056-614878


โรงสีสิงห์โตทอง ไร้ซ์ ต.ธำมรงค์ อ.เมือง กำแพงเพชร


ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวรวม(แห้ง)ความชื้นไม่เกิน14 เปอร์เซ็นต์ รับซื้อราคา 8,200 บาท


ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวรวม(สด)ความชื้นไม่เกิน25-30 เปอร์เซ็นต์ รับซื้อราคา 6,500ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีแสงฟ้าธัญญกิจ


95/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-727087 เฮียโกสิงห์ 089-1313632


ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวรวม(แห้ง)ความชื้นไม่เกิน14 เปอร์เซ็นต์ รับซื้อราคา 8,000 บาทโรงสียั่งยืนธัญญกิจ ที่อยู่: 283/1 หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์: 055-850565 ,055-850566 โทรสาร: 055-850565 ต่อ 26 ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวรวม(แห้ง)ความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ รับซื้อราคา 8,000 บาทบจก โรงสีสนั่นเมือง ที่อยู่: 1510 ม.1ต.วังแขม อ.คลองขลุง กำแพงเพชร 62120


โทรศัพท์: 081-9720038,081-9738998 โทรสาร: 09-9603170


ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวรวม(แห้ง)ความชื้นไม่เกิน14เปอร์เซ็นต์ รับซื้อราคา 8,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวรวม(สด)ความชื้นไม่เกิน25-30เปอร์เซ็นต์ รับซื้อราคา 6,600 บาทราคาพืชไร่


ลานส.ทรัพย์สมหมายธัญญกิจ 510 ม.3 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0862114693 , 0872126955


รับซื้อถั่วเขียว คละเกรด ราคา รับซื้อ 22 บ/กก


รับซื้อข้าวโพดฟัก คละเกรด ราคา รับซื้อ 5 บ/กก


รับซื้อข้าวโพดแกะเมล็ด คละเกรด ราคา รับซื้อ 9 บ/กกศิริชัยพืชผล 4/14 ถ.คลองคเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร โทรศัพท์ .056-611296 ,056-611829 โทรสาร 056-611136 7


รับซื้อถั่วเขียวผิวมัน คละเกรด ราคา รับซื้อ 36 บ/กก


รับซื้อถั่วเขียวดำ คละเกรด ราคา รับซื้อ 30 บ/กก


รับซื้อถั่วแดง คละเกรด ราคา รับซื้อ 22 บ/กก


รับซื้อถั่วเหลือง คละเกรด ราคา รับซื้อ 16 บ/กก


รายงานราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2554


ราคาสินค้าเกษตร


วิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรด บ้านห้วยแก้ว


นายสมชัย ชัยชนะ 3 หมู่ที่ 19 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทร.087-7330091


สับปะรด ปัตตาเวีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรขึ้นไป ราคา กิโลกรัมละ 6.00 บาท


สับปะรด ปัตตาเวีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ราคา กิโลกรัมละ 2 บาทศิริสมานฟาร์ม


นายศักดา สนทิม 3/2 หมู่ 6 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.081-8875177 , 055-681254


ราคาไข่ไก่ เบอร์ 0 ขนาด 30 ฟอง ราคา 81 บาท เฉลี่ย 3.50 บาท/ฟอง


เบอร์ 1 ขนาด 30 ฟอง ราคา 78 บาท เฉลี่ย 3.40 บาท/ฟอง


เบอร์ 2 ขนาด 30 ฟอง ราคา 75 บาท เฉลี่ย 3.30 บาท/ฟอง


เบอร์ 3 ขนาด 30 ฟอง ราคา 71 บาท เฉลี่ย 3.20 บาท/ฟอง


หมายเหตุ


ราคาไข่ไก่ในรอบสัปดาห์นี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 67 บาท


ราคาลูกหมูขนาด 12 กิโลกรัมราคาตัวละ 2,200 บาท มากกว่า 12 กิโลกรัมมากกว่า คิดเพิ่มกิโลกรัม 65 บาท น้อยกว่าลดลงกิโลกรัมละ 65 บาทเรียมผลไม้ ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 089-856-8010


· มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ใหญ่ 15 บาท /กก. ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด


· มะม่วงพิมเสน ราคา เบอร์ใหญ่ราคา 7 บาท /กก. กก. ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด


· มะม่วงโชคอนันต์ เบอร์ใหญ่ ราคา 7 บาท /ก.ก ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด


· มะม่วงฟ้าลั่น เบอร์ใหญ่ ราคา 15 บาท/กก ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด


ราคาถูกลงเนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาข้าววันนี้ / โรงสีที่เปิดรับซื้อ


โรงสีศรีคงเจริญ


นายนิสิต เมฆอรุณกมล 23 ม.8 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทร.055-294065 , 081-7858664


รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 25% ราคา รับซื้อ 6,100 บาท ราคาถูกลง


รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 15% ราคา รับซื้อ 7,500 บาท ราคาถูกลงโรงสีพรหมพิรามชัยศิริ 1


7 ม.3 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทร. 081-7855781


รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 15% ราคา รับซื้อ 7,700 บาท


รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 25% ราคา รับซื้อ 6,300 บาทโรงสีพรหมพิรามชัยศิริ 2


66 ม.11 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทร.055-366195 , 081-7855781


รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 25% ราคา รับซื้อ 6,300 บาท


รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 15% ราคา รับซื้อ 7,700 บาทโรงสีโชคชัยธัญกิจ


116/5 ม.1 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย คุณลำดวล โทร. 089-7035889


ข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % ราคารับซื้อ 6,500 บาท/ตัน


ข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 % ราคารับซื้อ 7,800 บาท/ ตันหจก.โรงสีบัวทองธัญญกิจ


38/2 ม.3 ตำบลราวต้นจันทน์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.055-601008,081-9738726 คุณ สุรพันธ์


รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % ราคารับซื้อ 6,400 บาท/ตัน


รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 % ราคารับซื้อ 7,700 บาท/ตันท่าข้าวจงเจริญ


107 หมู่ 6 ตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.0814752290


รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % 6,400 บาท/ตันโรงสีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด


181 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.055-411067


รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 % ราคารับซื้อ 8,500 บาท/ตันโรงสีป้อมจักรศิลป์


12/11 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร. 081-4740311


รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % ราคารับซื้อ 6,500 บาท/ตันท่าข้าวดำรง


หมู่ 2 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ข้าวเปลือกเจ้ารวม (สด) ความชื้นมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ 6,500 บาท/ตัน


ข้าวเปลือกเจ้ารวม (แห้ง) ความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ 8,000บาท/ตัน

ราคาพืชไร่


· ถั่วเขียว ชนิดผิวมันราคา 38 บาท/กก ราคาคงที่ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โทร.055-641200-3 ราคาปรับตัวสูงขึ้น


· ถั่วเหลือง (แห้ง ความชื้น 15%)ราคา 16 บาท/กก. บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โทร.055-641200 ราคาทรงตัว


· หัวมันสำปะหลังสด แบบคละไม่วัดเชื้อแป้งราคา 3.20 บาท/กก จาก หจก.ธัญทิพย์รุ่งเรืองธัญจกิจ โทร.081-6046695 ราคาทรงตัว • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 % ราคา 9 บ./ก.ก.จาก สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด เลขที่ 225 ม.5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

· สหพันธ์พืชผล หมู่ 3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 % ราคา 9.5 บ. / ก.ก. • มันสำปะหลัง (หัวมันสด) คละเกรด ราคา 3.1 บ. / ก.ก จาก สหพันธ์พืชผล หมู่ 3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 % ราคา 10 บ./ก.ก.จาก ท่าข้าวดำรงค์ หมู่ 2 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 • มันสำปะหลัง (หัวมันสด) คละเกรด ราคา 3.15 บ. / ก.ก.จาก ท่าข้าวดำรงค์ หมู่ 2 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 % ราคา 9.5 บ./ก.ก.จาก ร้านกรวิทย์พืชผล เลขที่ 46 หมู่ที่ 4 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 • มันสำปะหลัง (หัวมันสด) คละเกรด ราคา 3.3 บ. / ก.ก.จาก ร้านกรวิทย์พืชผล เลขที่ 46 หมู่ที่ 4 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 • มันสำปะหลัง (มันเส้น) คละเกรด ราคา 7.4 บ./ ก.ก.จาก ร้านกรวิทย์พืชผล เลขที่ 46 หมู่ที่ 4 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 • ถั่วเหลือง แกะเมล็ด คละเกรด 15 บาท /ก.ก. จาก ชัยเจริญทรัพย์ เลขที่ 275/2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

 • ถั่วเหลือง แกะเมล็ด คละเกรด 15 บาท /ก.ก. จาก ลานเสาวรส เลขที่ 28/4 ม.6 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดสด ความชื้นไม่เกิน 14 % ราคา 9.5 บ./ก.ก.จาก ลานเสาวรส เลขที่ 28/4 ม.6 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งฝักเก็บสด ความชื้นมากกว่า 14 % ราคา 4.90 บ./ก.ก.จาก สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด เลขที่ 225 ม.5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก


สุภาภัณฑ์พืชผล


78/2หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ โทร.089-1437117 คุณนเรศ


ข้าวโพดความชื้น 30 % ราคารับซื้อ 6. 60 บาท/กก


มันสำปะหลังไม่วัดเชื้อแป้งความชื้น 30 % ราคารับซื้อ 3 บาท/กก.ลานมันพุเตยพืชผล


ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร. 08-9852-2914 คุณจีระศักดิ์


มันสำปะหลังไม่วัดเชื้อแป้งความชื้นไม่เกิน 30 % ราคารับซื้อ 3.20 บาท/กก.


มันสำปะหลังความชื้น 15 % ราคารับซื้อ 7.50 บาท/กก.ลานมันท่าข้าวพงษ์นิยม


101 ม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทร.056-364038


รับซื้อมันสำปะหลังไม่วัดเชื้อแป้งความชื้นไม่เกิน 30 % ราคารับซื้อ3.00 บาท/กก.


รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน ราคารับซื้อ 25 % ราคา 6,500-7,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมพาณิชย์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


นายพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมพาณิชย์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2554 ณ บริเวณสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน 400 คูหา ประกอบด้วย สินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ ด้วยราคาประหยัด วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุก่อสร้าง ปัจจัยการผลิตและเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จากจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย สินค้าจากผู้ค้าส่งในพื้นที่ประสบภัย โดยกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ กำหนดเปิดงานในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 14.00น.เป็นต้นไป ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เลือกซื้อสินค้าโดยทั่วกัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสรางสรรค์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานของภาครัฐ นักธุรกิจ นักคิด นักประดิษฐ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดสมอง เติมพลังความคิดสร้างสรรค์

ในโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้บริหารที่ประสพความสำเร็จ ของคนทำงานสร้างสรรค์ และธุรกิจสร้างสรรค์ไทย รับฟรี หนังสือ "ทำไมต้อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์" หนังสือนี้จะเฉลยทุกคำตอบ และไขทุกข้อข้องใจว่า "ทำไม่ต้องเศรษฐสร้างสรรค์" ผ่านบทความของ 6 นักคิด ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ , ดร.ปรเมธี วิมลศิริ , ริชาร์ด ไพวิส , ชัยประนิน วิสุทธิผล , ดวงฤทธิ์ บุญนาค และ อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล พร้อมกระเป๋า Creative Seminar

ภายในงาน ชมนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการต้นแบบของพสกนิกรไทย "ในหลวง" กับ "การสร้างสรรค์" (Creative King)

กำหนดการโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น. พิธีเปิดโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสรางสรรค์ ระดับประเทศ โดย ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

09.10 - 10.40 น. สัมมนาหัวข้อที่ 1 "จากเศรษฐกิจสรางสรรค์ สู่อุตสาหกรรมสรางสรรค์ ทางออกใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ"

11.00 - 12.00 น. สัมมนาหัวข้อที่ 2 "การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางความคิดสรางสรรค์ กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น. สัมมนาหัวข้อที่ 3 "ต่อยอดภูมิปัญญาไทย เติมไอเดีย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดย ผู้แทนประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาไทย"

สนใจเข้าร่วมสัมนากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์การลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2554 สอบถาม

โทร. 081-5339770 อบรมฟรีตลอดงาน

โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนรับของที่ระลึก

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDhLU0JoZ2hwNUVROWl3VnlKMU5qaGc6MQ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

รายงานราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2554

ราคาสินค้าเกษตร วันนี้

วิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรด บ้านห้วยแก้ว

นายสมชัย ชัยชนะ 3 หมู่ที่ 19 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทร.087-7330091

สับปะรด ปัตตาเวีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรขึ้นไป ราคา กิโลกรัมละ 6.00 บาท

สับปะรด ปัตตาเวีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ราคา กิโลกรัมละ 2 บาท

ศิริสมานฟาร์ม

นายศักดา สนทิม 3/2 หมู่ 6 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.081-8875177 , 055-681254

ราคาไข่ไก่ เบอร์ 0 ขนาด 30 ฟอง ราคา 81 บาท เฉลี่ย 3.40 บาท/ฟอง

เบอร์ 1 ขนาด 30 ฟอง ราคา 78 บาท เฉลี่ย 3.30 บาท/ฟอง

เบอร์ 2 ขนาด 30 ฟอง ราคา 75 บาท เฉลี่ย 3.20 บาท/ฟอง

เบอร์ 3 ขนาด 30 ฟอง ราคา 71 บาท เฉลี่ย 3.10 บาท/ฟอง

หมายเหตุ

ราคาไข่ไก่ในรอบสัปดาห์นี้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

ราคาหมูหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 65-66 บาท

ราคาลูกหมูขนาด 12 กิโลกรัมราคาตัวละ 2,100 บาท มากกว่า 16 กิโลกรัมมากกว่า คิดเพิ่มกิโลกรัม 62 บาท น้อยกว่าลดลงกิโลกรัมละ 62 บาท

เรียมผลไม้ ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 089-856-8010

· มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ใหญ่ 12 บาท /กก. ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด

· มะม่วงพิมเสน ราคา เบอร์ใหญ่ราคา 6 บาท /กก. กก. ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด

· มะม่วงโชคอนันต์ เบอร์ใหญ่ ราคา 6 บาท /ก.ก ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด

· มะม่วงฟ้าลั่น เบอร์ใหญ่ ราคา 8 บาท/กก ส่งจำหน่ายตลาดเชียงราย เชียงใหม่ แม่สอด

ราคาถูกลงเนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น

ราคาข้าววันนี้ / โรงสีที่เปิดรับซื้อ

โรงสีศรีคงเจริญ

นายนิสิต เมฆอรุณกมล 23 ม.8 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทร.055-294065 , 081-7858664

รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 25% ราคา รับซื้อ 6,700-6,800 บาท ราคาถูกลง

รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 15% ราคา รับซื้อ 8,200-8,300บาท ราคาถูกลง

โรงสีพรหมพิรามชัยศิริ 1

7 ม.3 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทร. 081-7855781

รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 15% ราคา รับซื้อ 8,200 บาท

โรงสีพรหมพิรามชัยศิริ 2

66 ม.11 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทร.055-366195 , 081-7855781

รับซื้อข้าวเปลือก ความชื้น 15% ราคา รับซื้อ 8,200 บาท

โรงสีโชคชัยธัญกิจ

116/5 ม.1 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย คุณลำดวล โทร. 089-7035889

ข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % ราคารับซื้อ 7,100 บาท/ตัน

ข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 % ราคารับซื้อ 8,400 บาท/ ตัน

หจก.โรงสีบัวทองธัญญกิจ

38/2 ม.3 ตำบลราวต้นจันทน์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.055-601008

รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % ราคารับซื้อ7,300 บาท/ตัน

รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 % ราคารับซื้อ 8,300 บาท/ตัน

ท่าข้าวจงเจริญ

107 หมู่ 6 ตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โทร.0814752290

รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % 7,400 บาท/ตัน

โรงสีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด

181 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.055-411067

รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 % ราคารับซื้อ 8,600 บาท/ตัน

โรงสีป้อมจักรศิลป์

12/11 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร. 081-4740311

รับซื้อข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน 25 % ราคารับซื้อ 7,300 บาท/ตัน

ราคาพืชไร่

· ถั่วเขียว ชนิดผิวมันราคา 38 บาท/กก ราคาคงที่ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โทร.055-641200-3 ราคาปรับตัวสูงขึ้น

· ถั่วเหลือง (แห้ง ความชื้น 15%)ราคา 15 บาท/กก. บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โทร.055-641200 ราคาทรงตัว

· หัวมันสำปะหลังสด แบบคละไม่วัดเชื้อแป้งราคา 3.20 บาท/กก จาก หจก.ธัญทิพย์รุ่งเรืองธัญจกิจ โทร.081-6046695 ราคาทรงตัว

สุภาภัณฑ์พืชผล

78/2หมู่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ โทร.089-1437117 คุณนเรศ

ข้าวโพดความชื้น 30 % ราคารับซื้อ 6. 30 บาท/กก

ข้าวโพดความชื้น 15 % ราคารับซื้อ 7.80 บาท/กก.

มันสำปะหลังไม่วัดเชื้อแป้งความชื้น 30 % ราคารับซื้อ 3.00 บาท/กก.

ลานมันพุเตยพืชผล

ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร. 08-9852-2914 คุณจีระศักดิ์

มันสำปะหลังไม่วัดเชื้อแป้งความชื้นไม่เกิน 30 % ราคารับซื้อ 3.20 บาท/กก.

มันสำปะหลังความชื้น 15 % ราคารับซื้อ7.50 บาท/กก.

ลานมันท่าข้าวพงษ์นิยม

101 ม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โทร.056-364038

รับซื้อมันสำปะหลังไม่วัดเชื้อแป้งความชื้นไม่เกิน 30 % ราคารับซื้อ3.20 บาท/กก.